Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen:

We zijn ons bewust dat Van Asselt Impex  BV persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. We rekenen het tot onze taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe we hieraan vorm en inhoud geven, hoe wij werken en welke informatie we waarom verzamelen.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de diensten van Van Asselt Impex. Wij wijzen u erop dat Van Asselt Impex  BV niet verantwoordelijk is voor privacy beleid van andere websites en bronnen.

Op basis van het privacy beleid respecteert Van Asselt Impex BV de privacy van al haar website gebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Toestemming
Iedere cliënt is op basis aanvaarding van opdracht automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden en deze Privacy Verklaring. Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Gebruikmaken van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om persoonlijke en/of bedrijf-gerelateerde informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en).

Type informatie en dossiers
Van Asselt Impex BV verzamelt informatie met betrekking het verlenen van afgenomen diensten van personen, bedrijven, producten en diensten.

Cliëntendossier
Van Asselt Impex BV houdt van iedere opdrachtgever een cliëntendossier bij. Dit cliëntendossier bevat:

  • NAW gegevens van de cliënt of de locatie waar de zakelijke activiteiten feitelijk worden uitgevoerd;
  • Gegevens met betrekking tot telefoon, telefax, website;
  • Contactformulier gekoppeld aan het persoonlijke of zakelijke emailadres van de cliënt;
  • Logo’s, foto’s en informatie met betrekking tot de persoon en het bedrijf;
  • Overige informatie verband houdend met de opdracht.
  • Overige correspondentie, documenten en informatie, indien verband houdend met de opdracht van de cliënt.
  • Cliënten kunnen gegevens in het cliëntendossier, desgevraagd inzien. Het cliëntendossier is niet openbaar.

Hoe lang Van Asselt Impex  BV gegevens bewaart
Van Asselt Impex BV bewaard het cliëntendossier voor zolang als de duur van de opdracht en na beëindiging van de opdracht voor onbepaalde tijd waarvan minimaal de tijdsduur van 5 aaneengesloten kalenderjaren gerekend vanaf het moment van beëindiging of zolang als wettelijk is verplicht. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Een cliëntendossier is vertrouwelijk. Een cliëntendossier wordt voor onbepaalde tijd aangehouden, ook na de beëindiging van de opdracht, ongeacht de reden van de beëindiging.

Na de beëindiging van de opdracht kan de opdrachtgever verzoeken om het verwijderen van het cliëntendossier. Van Asselt Impex  BV kan toestemming onthouden indien hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt; in voorkomend geval is Van Asselt Impex  BV gehouden de opdrachtgever dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dient de opdrachtgever Van Asselt Impex  BV te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

Communicatie
Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de correspondentie. Op deze manier is mogelijk uw correspondentie procesmatig en inhoudelijk correct af te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op servers of gegevensdragers van Van Asselt Impex BV of van 1 van onze contactpartners. Van Asselt Impex  BV zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Van Asselt Impex  BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Asselt Impex  BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Asselt Impex  BV verstrekt. Van Asselt Impex  BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.

Waarom Van Asselt Impex  BV gegevens nodig heeft
Van Asselt Impex  BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van Asselt Impex  BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van een dienst in het kader van dienstverlening.

Delen met anderen
Van Asselt Impex  BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Van Asselt Impex  BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Asselt Impex  BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Van Asselt Impex  BV maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Asselt Impex  BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Van Asselt Impex  BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Asselt Impex BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons. Van Asselt Impex  BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Van Asselt Impex  BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Asselt Impex BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gebruik
Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming hebben verkregen.

Intern gebruik
De informatie wordt intern binnen Van Asselt Impex  BV gebruikt. Al onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijk van uw gegevens en informatie te respecteren.

Gebruik t.b.v. audits en onderzoek
De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken uitgevoerd door bevoegde autoriteiten, toezichthouders, Van Asselt Impex, dan wel andere organisaties hiertoe gemachtigd door 1 van de hiervoor genoemde organisaties. Wetenschappelijk onderzoek valt onder strekking van deze bepaling.

Verkoop aan andere partijen
Van Asselt Impex BV verkoopt informatie niet door aan andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor is verkregen van de betreffende opdrachtgever.

Gebruik door andere partijen
De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende opdrachtgever.

Aanpassingen
Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze website en onze diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of onze diensten kan leiden tot aanpassing van ons privacy beleid. Om deze reden adviseren wij u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten kennis te nemen van onze disclaimer en privacy verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van onze diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te gaan met ons meest recente privacy beleid. Hiervoor maken wij nadrukkelijk een voorbehoud.

Keuzes ten aanzien van persoonlijke informatie
Wij bieden onze cliënten de mogelijkheid hun aan ons ter beschikking gestelde informatie te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

Slotbepalingen
Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is Van Asselt Impex  BV bevoegd tot aanpassing.
Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert onverkort geldig.
Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. In geval van meertaligheid prefereert de Nederlandse taal.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons privacy beleid. Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Asselt Impex  BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Asselt Impex  BV op email, telefoon of post. www.vanasseltimpex.nl en www.vanasseltimpex.com zijn websites van Van Asselt Impex BV. Van Asselt Impex  BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Tolweg 13a, 3851SL, Ermelo
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54369894
Telefoon: 0341 551655