Disclaimer

Disclaimer

Hoewel Van Asselt Impex BV de informatie, beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit Van Asselt Impex BV alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via de site of op papier wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Op de artikelen, foto’s en afbeeldingen van Van Asselt Impex BV op deze Internet Site rust auteursrecht alsmede foto- en beeldrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke (eventueel elektronische post) toestemming van de rechthebbenden. De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. Van Asselt Impex BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Van Asselt Impex BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten langs elektronische weg. Van Asselt Impex BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Van Asselt Impex BV via deze website. Van Asselt Impex BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Algemeen: Deze Disclaimer heeft betrekking op de toegang tot de internetsite www.vanasseltimpex.nl en www.vanasseltimpex.comalle daaraan gekoppelde sites. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.


Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie is geen aanbod of financiële dienst en mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de cliënt c.q. gebruiker van deze internetsite. Hoewel Van Asselt Impex BV tracht informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Van Asselt Impex BV geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Deze internetsite wordt vanuit Nederland beheerd en onderhouden door Van Asselt Impex BV onder de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Van Asselt Impex BV is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor niet naleving van geldende lokale wetgeving inzake enige vorm van elektronische informatie-uitwisseling. Van Asselt Impex BV garandeert niet dat de internetsite connectie foutloos of ononderbroken zal functioneren. Niet toegestaan is het gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten

Intellectuele eigendomsrechten: Van Asselt Impex, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, films en foto’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Asselt Impex BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Asselt Impex BV is het niet toegestaan links naar sites van Van Asselt Impex BV aan te bieden.

Online/elektronische communicatie: De beveiliging van de informatie-uitwisseling via de internetsite en/of per e-mail berichten, is niet gegarandeerd. Indien u gebruik maakt van elektronische informatie-uitwisseling, in welke vorm dan ook, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten lezen, onderscheppen, misbruiken, wijzigen of verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Van Asselt Impex BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Van Asselt Impex BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Van Asselt Impex BV of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid omvat mede die van bestuurders en medewerkers van Van Asselt Impex.

Toepasselijk recht: Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen: Van Asselt Impex BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, wijzigingen zijn aangebracht.

Artikel 1: In deze disclaimer wordt verstaan onder: De webpagina: Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden. De uitgever: De bevoegde uitgever van de webpagina. Gebruik(en): Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren). De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt. De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten. Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Artikel 2: Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en website. Door de webpagina en website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Artikel 3: De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Artikel 4: De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artikel 5: De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Artikel 6: De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Artikel 7: Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Artikel 8: Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Artikel 9: De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Artikel 10: U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.